GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, mám povinnost informovat své klienty o skutečnosti, jak a v jakém rozsahu pracuji s jejich údaji.

 

Osobní údaje vyžaduji v rámci procesu uzavření kupní smlouvy a při realizaci samotného plnění. Informace, které pro tyto účely použiji:

a) kontaktní informace – abych, v případě potřeby, mohla kontaktovat a poskytnout klientům informace, o které mne v souvislosti s realizací smluvního vztahu žádali – dohoda postupu realizace, zasílání návrhů, konzultace;
b) pro účely realizace smlouvy mezi mnou a klienty (tj. realizace samotné zakázky – uvádění kontaktních údajů klienta na tiskové a elektronické materiály);
c) pro plnění právní povinnosti, která se na mně vztahuje (např. fakturace, nebo plnění další právních povinností);
d) za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, stejně tak i poskytnutí osobních údajů pro účely kontaktu mezi mnou a klientem, jsou mým smluvním požadavkem.

S osobními údaji klientů nakládám a jako správce je zpracovávám především já osobně.
V případě, že to vyžaduje charakter zakázky, je možné, že  osobní údaje klienta mohu předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro mě provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (např. tiskárna, výrobce mktg. předmětů, navigačních systémů, přepravce  objednaného zboží, apod.). Své subdodavatele si pečlivě vybírám.

Osobní údaje o klientech já, ani žádný z mých subdodavatelů, neprodávám, nepřevádím a nesděluji třetím osobám.

Doba zpracování:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu obchodního styku a po dobu nezbytnou – doba archivace dokladů dle zákona.

Práva klientů:

Každý klient má právo požadovat ode mne přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

V Ostravě 24.5.2018